ترجیح میدهم تنها باشم وبا وقار تا اینکه در رابطه ای باشم که بخاطرش لازم باشد عزت نفسم را از دست بدهم